Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları üzrə Diplom (DipIFR)

ACCA Haqqında

ACCA 100 ildən artıq bir təcrübəsi olan və 170 ölkədən 425.000 tələbə və üzvdən ibarət sürətli böyüyən qlobal peşəkar mühasibatlıq orqanıdır. Həm nüfuzu, həm də təsir gücünə görə dünyada işəgötürənlər, dövlətlər və peşə sahibləritərəfindən hörmətlə qarşılanan bir təşkilatdır.
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı üzrə Diplom (DipIFR), Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları (BMHS) sahəsində biliklərin inkişafına kömək edən Sertifikatlı edilmiş Mühasiblər Birliyi (ACCA) tərəfindən hazırlanmış BMHS-də mövcud olan beynəlxalq bir kvalifikasiyadır.


Təlim Haqqında

Bu təlim vasitəsilə ölkədə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış təcrübəli mühasiblərə əsas beynəlxalq maliyyə hesabatı standartları (İFRS Standards) haqqında praktiki və detallı məlumatı öyrətmək və onların pratiki olaraq şərhini və tətbiqini göstərmək mümkündür.
Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı üzrə Diplom (DipIFR) tanınmış ölkələrin mühasibat uçotu ixtisaslarına və ya müvafiq iş təcrübəsinə dair texniki yaxud praktik biliklərə əsaslanır. Təlim iştirakçıları daha geniş beynəlxalq mühasibat uçotu standartları və standart tənzimləmə sistemi ilə tanış edir. BMHD (DipIFR) iştirakçıların beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına (İFRS Standarts) uyğun olaraq maliyyə hesabatlarının xüsusi tələblərini əks etdirən konseptual və texniki maliyyə hesabatları biliklərinin tətbiqinə sövq edir. Əlavə olaraq BMHD (DipIFR) iştirakçıları yüksək sürətlə inkişaf edən qlobal bazarda beynəlxalq maliyyə hesabatları biliyi və prinsipləri barədə yeni məlumatla təmin edir.

Təlimin məqsədi

Təlimi uğurla bitirən iştirakçılar aşağıda qeyd edilən biliklərə yiyələnəcəkdirlər:

  • Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq peşəkar və konseptual çərçivəsinin strukturunu başa düşmək və izah etmək;
  • Maliyyə hesabatlarının əsas elementlərinə müvafiq beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarını tətbiq etmək
  • Maliyyə hesabatlarının və qeydlərinin təqdim edilməsi ilə əlaqədar təşkilatlar üçün açıqlama tələblərini müəyyənləşdirmək və tətbiq etmək;
  • Qrup maliyyə hesabatlarını hazırlamaq (qrup nəğd pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar istisna olmaqla), törəmə müəssisələr, şərikli və birgə razılaşmalar daxil olmaqla.


   Kimlər iştirak edə bilər?

   • Baş Maliyyə Direktorları (CFO), maliyyə direktorları və strateji planlaşdırma işçiləri;
   • Mühasiblər və analitiklər;
   • Məsləhətçi mühasiblər (CA), xərc və idarəetmə mühasibləri (CMA);
   • Maliyyə və mühasibatlıq üzrə mütəxəssislər;
   • Maliyyə / mühasibat qrupunun bir hissəsi olan məzunlar. 


   Təlim proqramı:


   • HAKİMİYYƏTİN BEYNƏLXALQ MƏNBƏLƏRİ: Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (IASB) və tənzimləmə bazası;
   • MALİYYƏ HESABATLARI ELEMETLƏRİ: Gəlirlərin tanınması; Əsas vəsaitlər; Aktivlərin dəyərsizləşməsi; İcarələr; Qeyri-maddi aktivlər və qudvil; Ehtiyatlar; Maliyyə alətləri; Ehtiyatlar, şərti aktivlər və öhdəliklər; Məşğulluq və işdən sonrakı mükafatlar; Maliyyə hesabatlarında vergi; Xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri; Kənd təsərrüfatı; Səhmlərə əsaslanan ödəniş; Kəşfiyyat və qiymətləndirmə xərcləri; Ədalətli dəyərin ölçülməsi;
   • MALİYYƏ HESABATLARI VƏ ONA ƏLAVƏLƏRİN TƏQDİMATI: Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, mənfəət və zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat və kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat; Bir səhm üzrə qazanc; Hesabat dövründən sonrakı hadisələr; Uçot siyasəti, mühasibat hesablamalarındakı dəyişikliklər və səhvlər; Əlaqəli tərəflərin açıqlamaları; Əməliyyat seqmentləri; Kiçik və orta müəssisələrin (KOM) hesabat tələbləri;
   • KOMBİNƏ EDİLMİŞ MÜƏSSİSƏLƏR, ASSOSİASİYALAR VƏ ORTAQLI FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN TƏŞKİLATLAR ÜÇÜN XARİCİ MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI: Qrup konsolidasiya edilmiş xarici hesabatların hazırlanması; Biznes birləşmələri - qrupdaxili düzəlişlər; Biznes birləşmələri - ədalətli dəyər düzəlişləri; Biznes birləşmələri - şəriklər və birgə fəaliyyətlər; Törəmə şirkətlərdəki səhmlərin tamamilə xaric edilməsi.


   Qiymətləndirmə:

   BMHD (DipIFR) təlimi ildə iki dəfə, iyun və dekabr aylarında Bakıda , ACCA-nin imtahan mərkəzlərindən birində keçirilir. İmtahan yazılı formatda olur və üç saat davam edir, keçid balı isə 50 faizdir. İmtahan iki hissədən ibarətdir və hesablamalar və yazılı cavablar qarışıqdır. Bəzi suallar bir ssenari / iş araşdırma yanaşması formasında olur.


   Sertifikat

    • Təlim bitdikdən sonra iştirakçılar ACCA tərəfindən təşkil edilən beynəlxalq BMHD (DipIFR) imtahanında iştirak edə biləcəklər.
    • Təlim Dili:  İngilis
    • Davamiyyət: 90 saat
    Bizimlə əlaqə